​ZZO HNŽ/K – istječe rok za kupovinu premije osiguranja (markice) za 2019. godinu

Osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K koji nisu pribavili premiju osiguranja (markicu) za 2019. godinu podsjećamo kako redovita distribucija iste traje do 01.03.2019. godine i produženja ovoga roka neće biti.

Po završetku redovite distribucije premiju osiguranja/markicu mogu kupiti prvoprijavljeni , tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.

Cijena premije osiguranja je 20 KM po osiguranoj osobi, s tim da su djeca do navršenih 18 godina života oslobođena plaćanja participacije odnosno premije osiguranja (markice) kao zamjene za participaciju. Djeca koja u 2019. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života.

Premija osiguranja (markica) vrijedi za jednu kalendarsku godinu i kupovinom iste osiguranici su oslobođeni plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite ( popis usluga dostupan na www.zzo.ba ).

Uplata premije osiguranja za 2019.godinu vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na žiro račun Zavoda broj: 5550000004857875.