SKB Mostar traži 36 specijalizanata

Sveučilišna klinička bolnica Mostar raspisala je natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija. Prema objavljenom natječaju SKB traži ukupno 36 specijalizanta.

Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija

Transfuzijska medicina – 1 izvršitelj

Anesteziologije, reanimatologija i intenzivna medicina – 2 izvršitelja

Onkologija i radioterapija – 2 izvršitelja

Klinička radiologija – 3 izvršitelja

Patologija – 2 izvršitelja

Sudska medicina – 2 izvršitelja

Psihijatrija – 2 izvršitelja

Urgentna medicina – 3 izvršitelja

Pedijatrija – 2 izvršitelja

Pulmologija – 1 izvršitelj

Opća interna medicina – 1 izvršitelj

Klinička imunologija – 1 izvršitelj

Nuklearna medicina – 1 izvršitelj

Otorinolaringologija – 2 izvršitelja

Ginekologija i opstetricija – 2 izvršitelja

Dječja kirurgija – 1 izvršitelj

Dermatovenerologija – 2 izvršitelja

Neurologija – 2 izvršitelja

Kardiokirurgija – 1 izvršitelj

Infektologija – 1 izvršitelj

Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1 izvršitelj

Specijalizacija za magistra farmacije – klinička farmacija – 1 izvršitelj (za potrebe Službe za medicinsku opskrbu)

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu osnovnih specijalizacija trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

Da imaju završen medicinski fakultet, odnosno farmaceutski fakultet

Da imaju položen stručni ispit

Da imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita

Da imaju važeće odobrenje za samostalan rad – licencu izdatu od nadležne Komore

Da poznaju jedan strani jezik

Kandidati u prijavu obavezno moraju naznačiti za kuju se specijalizaciju prijavljuju.

Uz prijavu na Natječaj kandidati prilažu:

Životopis s adresom i kontakt telefonom

Diplomu o završenom fakultetu (ovjerena preslika)

Nostrifikaciju diplome (ukoliko je fakultet završen van BiH )

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ( ovjerena preslika ) Prijepis položenih ispita na studiju ( ovjerena preslika )

Potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija (ovjerena preslika)

Potvrdu o poznavanju drugog ili trećeg stranog jezika (ukoliko je kandidat posjeduje)

Presliku nagrada za vrijeme studija ( ukoliko je kandidat posjeduje ) Popis objavljenih radova (ukoliko ih kandidat posjeduje)

Potvrdu o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita Odobrenje za samostalan rad – licenca (ovjerena preslika) Uvjerenje o državljanstvu.