Financijska perspektiva EU (2021.-2027.) – Veća potpora zemljama Zapadnog Balkana

U sklopu Konferencije “EU projekti”, koja će se održati 14. rujna u INTERA Tehnološkom parku u organizaciji Apriori BH, Ureda vlade ŽZH za europske integracije i Vlade HNŽ-a, razgovarali smo s Ivanom Maletić, zastupnicom Republike Hrvatske u Europskom parlamentu i ekonomskom stručnjakinjom s višegodišnjim iskustvom u području javnih financija, proračuna i europskih fondova.

Maletić će na Konferenciji “EU projekti” održati uvodno izlaganje na temu “Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan – iskustva iz Bruxellesa”.

Nova generacija Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za razdoblje 2021.–2027. bit će uvećano za gotovo četvrtinu. IPA trenutačno na raspolaganju ima 11,7 milijardi eura, dok bi prema novom planu na raspolaganju trebao imati oko 15 milijardi eura. Predviđeno je povećano financiranje na područjima prometa, energetike, socijalnog sektora, okoliša i razvoja privatnog sektora, uključujući digitalnu ekonomiju.

Komisija će dodatno olakšati trgovinu između EU-a i država Jugoistočne Europe. Kako bi se pojačalo poduzetništvo i inovacije i uvela shema podrške transferu tehnologija i startupovima u cijeloj regiji te pružila podršku naporima usmjerenima na pametnu specijalizaciju, kao i kružno gospodarstvo.

Planira se veća financijska potpora socijalnom sektoru, osobito za ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, kako bi se pružila podrška socijalnoj uključenosti. Financiranje pod programom Erasmus+ će se udvostručiti i uspostavit će se pilot-shema mobilnosti za učenike i učitelje u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u bliskoj suradnji sa svim sudionicima, uključujući Europsku zakladu za izobrazbu.

U pretpristupnoj fazi institucije i privatni sektor mogu se pripremiti za efikasno korištenje EU sredstava. Javna nabava je jedan od procesa koji zbog svoje kompleksnosti, s jedne strane, te nedovoljno razvijenih znanja u javnoj administraciji za provedbu postupaka javne nabave s druge strane, znatno usporavaju proces korištenja EU sredstava.

Uz javnu nabavu, prepreka su i neriješeni imovinsko-pravni odnosi, dugotrajni postupci dobivanje dozvola i rješenja, izrada studija, nedovoljno kvalitetno pripremljenih projekata i slično. Uz sve to, natječaji često nisu prilagođeni korisnicima pa, ili nema dovoljno prijava, ili su premale alokacije sredstava zbog prevelikog broja prijava.

Za uspješnost je neophodno:

1. Pojednostavniti procedure i kriterije za prijavu projekata;
2. Pomoći krajnjim korisnicima u osiguravanju sredstava za pripremu projekata te kasnije za sufinanciranje projekta u provedbi;
3. Postići veću koordiniranost i povezanost sa svim EU politikama;
4. Ubrzati ocjenjivanje i odabir projekata te praćenje provedbe;
5. Osigurati što bolju informiranost potencijalnih krajnjih korisnika o mogućnostima i pravilima financiranja iz EU fondova;
6. Educirati što veći broj ljudi za rad na EU projektima te tako osigurati administrativne kapacitete u smislu kvantitete i kvalitete.

U predpristupnoj fazi EU sredstva (IPA) su namijenjena jačanju institucija i promjenama potrebnima za ispunjavanje pristupnih kriterija. Dio sredstava je namijenjen i pripremama za korištenje EU fondova, a u okviru toga i jačanju gospodarstva kroz poticanje konkurentnosti i produktivnosti. Značajna su ulaganja i u obrazovni sustav, jer bez radne snage prilagođene potrebama realnog sektora, teško je napraviti preokret i razvojni skok.

Uređen, stabilan, siguran i predvidljiv sustav preduvjet je za dobro korištenje izvora financiranja iz EU i međunarodnih donatora te privlačenje investitora i poticanje domaćih poduzetnika na nova ulaganja i proširenje poslovanja. EU projekti uvijek potiču gospodarski i/ili socijalni napredak i promjene nabolje. Zato je važno iskoristiti sredstva koja su državama na raspolaganju te pokrenuti kotač pozitivnih promjena.

Konferencija “EU projekti – Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan”, na kojoj će Ivana Maletić održati ključno uvodno izlaganje i predstaviti najnovije informacije, održat će se u petak, 14. rujna u Mostaru u organizaciji Apriori BH – Agencije za profesionalno usavršavanje, Ureda Vlade ŽZH-a za europske integracije i Vlade Hercegovačko–neretvanske županije.