Mandić: Za pomake u zdravstvu potrebni novi izvori financiranja

Uoči Svjetskog dana zdravlja federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić izjavio je u intervjuu za Fenu da se i dalje u BiH na zdravstvo gleda kao na nešto što ne može propasti, te upozorio da još uvijek nema novih izvora financiranja.

– To se recimo odnosi na to da i dalje nemamo povrata od PDV-a ili dijela sredstava od akciza, osobito na duhan i alkohol, u zdravstvo. Ako se na višim razinama cjelokupnog društvenog sustava ne donesu konkretne odluke u korist zdravstva nećemo moći napraviti pomake – uvjeren je Mandić.

Kaže da Ministarstvo na sve aktuelne probleme u zdravstvu reagira i pokušava pomoći donošenjem novih zakona i putem transfera koji se svake godine doznačavaju iz federalnog proračuna.

– Veoma sam zadovoljan što je Vlada utvrdila Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Nadam se da će oba doma Federalnog parlamenta uskoro razmatrati i usvojiti zakon kojim će biti omogućeno na teritoriji Federacije otklanjanje neplodnosti ili umanjene plodnosti korištenjem biomedicinskih dostignuća. Također, liječenje podrazumijeva i uzimanje i čuvanje spolnih tkiva i spolnih stanica muškarca i žene u slučajevima kada, prema saznanjima i iskustvima medicinske znanosti, postoji opasnost da može doći do neplodnosti – objašnjava Mandić.

Navedeni način oplodnje, ističe, primjenjivat će se u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama, a pri Federalnom ministarstvu zdravstva predviđeno je da se formira Povjerenstvo za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje.

Osim toga, u Ministarstvu će se, kako kaže, voditi jedinstveni registar svih ovlaštenih zdravstvenih ustanova u FBiH koje imaju propisanu dozvolu za rad.

Zdravstvene ustanove ovlaštene za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, propisano je, moraju posjedovati odgovarajuću medicinsko-tehničku opremu i prostor, te zaposliti u radni odnos, s punim radnim vremenom, najmanje jedan stručni tim.

– Pravo na liječenje biomedicinski pomognutom oplodnjom na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do navršene 42 godine života, koja je u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici, i to tri pokušaja intrauterine inseminacije i pet pokušaja izvantjelesne oplodnje, uz obvezu da dva pokušaja budu u prirodnome ciklusu – rekao je Mandić.

Kao pozitivnu činjenicu istakao je kako je moguće da se u naredne dvije godine u Federaciji udvostruči broj transplantacija sa primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji je usvojen krajem prošle godine.

– Sada je Zakon izmijenjen na način da je dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja pod uvjetom da se darovatelj za života nije tome protivio u pismenom obliku. Dakle, umjesto dosadašnjeg „informiranog pristanka“ uveden je „pretpostavljeni pristanka“ kako bi se proširio krug mogućih darivatelja, što u konačnici vodi većim šansama da se osigura odgovarajući organ za potrebe transplantacije – kazao je Mandić.

U Federaciji je oko 2.000 ljudi na dijalizi, a oko 200 ljudi je na listi čekanja, što govori da se mora povećati broj ljudi na listama čekanja odnosno obrade ljudi koji su na listama čekanja, koje se nalaze pri Centru za transplantacijsku medicinu u Federalnom ministarstvu zdravstva.

Govoreći o transferima Ministarstva potcrtava da je ove godine Zavodu za transfuzijsku medicine FBiH odobreno 1.125.000 KM za sufinanciranje bruto plaća i naknada, kao i izdataka za materijal i usluge.

– Za zdravstvenu zaštitu romske populacije namijenjeno je 50.000 KM, što će koristiti zdravstvene ustanove koje su pružile adekvatnu zdravstvenu uslugu osobama romske populacije, nepoznatog stalnog prebivališta u Federaciji i koje su dostavile odgovarajuću dokumentaciju Federalnom ministarstvu zdravstva – naglasio je Mandić.

U skladu sa ovogodišnjim Programom zdravstvene zaštite, kaže, da će iznos od 2.000.000 KM omogućiti zdravstvenim ustanovama u općinama Republike Srpske da pruže usluge i osiguraju terapiju svim povratnicima iz Federacije BiH.

Ministarstvo će uskoro zaključiti ugovor s sveučilišno-kliničkim centrima u Sarajevu, Mostaru i Tuzli, te se Mandić nada da će im odobrenih po dva milijuna KM doprinijeti u osiguravanju dostignute razine standarda sigurnosti i kvalitete zdravstvenih usluga sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite.

Izvor: Fena