Obnovljivi izvori energije tema mostarske konferencije

Prije smo ih nazivali alternativni, a danas su to obnovljivi izvori energije. Unatoč činjenici kako je BiH bogata takvim izvorima energije, iskorištenost nije zadovoljavajuća. U cilju pozitivne promjene, Operater za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, u suradnji s Njemačkim društvom za međunarodnu suradnju, ulagačima je predstavio Ugovor o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora u Federaciji.

Ranije su se vodili razgovori koliku sigurnost imaju ulagači u ovom području. Iz tog razloga surađuje se i s međunarodnim financijskim institucijama kako bi se osigurala određena jamstva za potpisivanje ovog ugovora. Krajnji cilj je da zajedno sa zainteresiranim stranama dođemo do zaključka je li potrebno mijenjati ugovor o otkupu električne energije ili čak mijenjati zakonsku regulativu radi postizanja optimalnog rješenja.

BiH je potpisivanjem međunarodnih ugovora preuzela obvezu da će u 2020. godini iz obnovljivih izvora biti proizvedeno 40 posto električne energije na području države, a u Federaciji 41 posto.

Trenutačno Operater za obnovljive izvore energije i energetsku kogeneraciju ima sklopljene ugovore o otkupu električne energije iz 152 postrojenja koja proizvode struju iz obnovljivih izvora na području Federacije. Postrojenja su ukupne instalirane snage 54,9 megavata, od čega na hidroenergiju otpada 81,7 posto i solarne 18,3 posto.