Određene cijene rodnoga i vjenčanoga lista i drugih “papira”

Federalna vlada utvrdila je cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanoga lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Cijena od 86,2875 KM odnosi se za jedan primjerak matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanoga lista na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku za matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu državljana sa obrascima broj 2 i 2B, za matičnu knjigu državljana sa Obrascem broj 2A, matičnu knjigu vjenčanih i za matičnu knjigu umrlih.

Iznos od 0,392 KM bit će naplaćivan za izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih, i matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih namijenjenim za inozemstvo, te uvjerenja o državljanstvu.

Vjenčani list će biti naplaćivan 1,72 KM, prenosi Vecernji.ba.

Matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove za potrebe općina i gradova štampa JP Novinsko-izdavačka organizacija “Službeni list BiH”, Sarajevo, koje Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova isporučuje matične knjige, izvode, uvjerenja o državljanstvu i vjenčane listove prema utvrđenim cijenama na osnovu kojih se u proračunu FBiH osiguravaju sredstva za potrebe štampanja i nabavke ovih dokumenata, a jedinice lokalne samouprave refundiraju te troškove Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova.

Vecernji.ba