Ukupni dug Vlade Federacije 6.201.924.645 KM

Ukupni dug (vanjski i unutarnji) kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH je 31.03.2017. godine iznosio ukupno 3.404.695.179 dolara ili 6.201.924.645 KM. Manji je nego u prethodnom kvartalu za 65.158.492 KM.

Ukupan dug, u koji nisu uključene verificirane obveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri niti obveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije, iznosi 3.387.871.015 dolara ili 6.171.278.083 KM i manji je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 66.800.838 KM ili 1,07 posto.

Vanjski dug je na kraju prvog kvartala iznosio 5.183.246.343 KM ili 2.845.467.310 dolara. Nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, manji je od duga u proteklom kvartalu za 66.800.838 KM ili 1,27 posto.

Vanjski dug je najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama (Svjetska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, Međunarodni monetarni fond i dr.) kako bi se osigurala sredstva za financiranje većih infrastrukturnih projekata te za proračunsku potporu. Kao rezultat toga je 3.980.964.123 ili 76,8 posto ukupnog vanjskog duga Federacije BiH realizirano preko multilateralnih financijskih institucija, a preostalih 1.202.282.219,88 KM ili 23,2 posto odnosi se na zaduženje kod bilateralnih kreditora.

Unutarnji dug Vlade Federacije BiH je na dan 31.03.2017. godine iznosio je 559.227.869 dolara ili 1.018.678.302 KM, od čega se na dug u obliku vrijednosnih papira odnosi 542.403.704 dolara ili 988.031.740 KM.