Vlada ZHŽ-a utvrdila Prijedlog zakona o liječničkoj djelatnosti

Vlada Zapadnohercegovačke županije na sjednici u utorak u Širokom Brijegu utvrdila je Prijedlog zakona o liječničkoj djelatnosti i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju županijskog Proračuna u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine te Izvješće o utrošku sredstava “Tekuće zalihe” Proračuna za 2018. godinu za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine. Donesena je i Odluka o prenamjeni računa za posebne namjene – posebnog transakcijskog računa u okviru Jedinstvenog računa riznice za sredstva dobivena iz EU fondova i međunarodnih organizacija u račun za posebne namjene – posebni transakcijski račun u okviru Jedinstvenog računa riznice za uplatu predujma od Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske za projekt PESCAR. Pored ostaloga, donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje ZHŽ-a o isplati sredstava za investicije u zdravstvu predviđene Financijskim planom Zavoda za 2018. godinu i Odluka o utrošku sredstava “Tekući prijenosi za programe kulture” utvrđenih županijskim Proračunom za 2018. godinu, objavila je Vlada ZHŽ-a. –