Vladu ZHŽ-a ne zanima Rudnik boksita?

O nekadašnjem gigantu iz Posušja, Rudniku boksita koji je nekada bili sastavni dio mostarskog rudnika i Aluminija i izvozio rudu u Njemačku vlast ne vodi računa, prenosi portal Ljubuski.net članak Dnevnog lista.
Revizorsko izvješće o poslovanju ovoga rudnika u prošloj godini kaže kako Vlada Zapadno-hercegovačke županije, koja obnaša dužnost Skupštine Društva, u 2017. Niti jednom nije zasjedala. Također Skupština već godinama ne radi ništa kako bi se riješilo pitanje imenovanja Nadzornog odbora poduzeća. Sve to dovelo je do konfuznog stanja u Društvu i toga da Rudnik boksita dobije negativno mišljenje o usklađenosti sa zakonima od federalnih revizora.

Kako se navodi u financijskom izvješću popisom imovine i obaveza nije utvrđeno stvarno stanje, a samim tim nije izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem, kako nalaže član 25. i 28. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH. Zbog navedenog, revizori ne mogu potvrditi iskazani financijski rezultat, koji je uvećan za 140.795 KM (višak zaliha), jer nije izvršeno usklađivanje vrijednosti zaliha.

Na dan 31.12.2017. godine Društvo nije izvršilo mjerenje nadoknadive vrijednosti sredstava u skladu sa zahtjevima MRS 36 – Umanjenje imovine. Posljedica navedenog je da se knjigovodstvena vrijednost, nekretnina, postrojenja i opreme u upotrebi i investicija u toku, može značajno razlikovati od one koja bi se utvrdila prema zahtjevima Standarda, te da financijski izvještaji nisu sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziju u FBiH, navodi se u izvješću.

Revizori su skrenuli pažnju i na to da Skupština Društva nije razmatrala Godišnji obračun, Plan poslovanja, Izvještaj o radu, što su bili obavezni uraditi prema svim važećim zakonima u Federaciji.

Također, Nadzorni odbor, ni Uprava nisu vršili saziv Skupštine, što je bila obaveza najmanje jednom godišnje.

Kada je u pitanju usklađenost poslovanja sa zakonima revizori navode kako je Društvo usluge prijevoza rude 532.810 KM, usluge održavanja vozila i nabavku rezervnih dijelova za vozni park 41.764 KM, te usluge bušenja za istraživanje boksita 98.449 KM, vršilo bez provođenja odredbi Zakona o javnim nabavkama.

Zanimljivo je i to da doprinosi za mirovinsko- invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.227.511 KM iz perioda 2013., 2014. i 2015. godine nisu plaćeni, niti su poduzete bilo kakve aktivnosti u cilju izmirivanja istih. Sve spomenuto je dovelo do toga da društvo dobije negativnu ocjenu.
Prema našem mišljenju, zbog značaja stavki opisanih u Osnovi za negativno mišljenje, aktivnosti, financijske transakcije i informacije prikazane u financijskim izvještajima Društva “Rudnici boksita” d.o.o. Posušje za 2017. godinu nisu u skladu, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima kojima su regulirane, zaključuju revizori.

U izvješću se navodi i to da je poslovanje u 2017. bilo znatno lošije nego u 2016.godini.

U 2017. godini iskazan je ukupan prihod 5.617.146 KM, što je u odnosu na Rebalans plana manje za 368.728 KM. Rashodi u 2017. godini iskazani su 5.568.142 KM. Društvo je u 2017. godini iskazalo manje prihoda za 2.604.356 KM i rashoda za 1.930.265 KM u odnosu na 2016. godinu. Razlog smanjenja je što je Društvo u prethodnoj godini prodavalo boksit

“Alumina” d.o.o. Zvornik, koja bi ga prerađivala u glinicu za potrebe “Aluminij”-a d.d. Mostar. Međutim, Društvo nije moglo naplatiti svoja potraživanja za prodani boksit,te je ostala mogućnost da kupe glinicu od “Alumine” d.o.o. Zvornik i prodaju je “Aluminij”-u d.d. Mostar. “Alumina” je u ovom slučaju bila i kupac i dobavljač, a Društvo je naplatu potraživanja izvršilo putem kompenzacije. Navedeno je, navodno, uticalo da su prihodi i rashodi u 2016. godini bili značajno uvećani.

Revizori su skrenuli pozornost i na isplatu plaća u Društvu na koje je u 2017. potrošeno 1.510.225 KM. U Društvu, obračun i isplaća plaća i naknada vrše se na osnovu Pravilnika o radu iz rujna 2005. godine i Pravilnika o plaćama, dodacima i naknadama plaće i ugovora o radu iz rujna 2012.godine kojim su regulirane plaće zaposlenih, osnovna i najniža neto plaća, koeficijenti po grupama složenosti poslova, dodaci na platu, naknade plaća, dodatna primanja i naknade koje terete troškove poslovanja.

Društvo nije izvršilo usklađivanje Pravilnika o radu sa Zakonom o radu donesenim u listopadu 2016. niti je ponudilo radnicima ugovore o radu usklađene sa navedenim Zakonom, što je bila obaveza. Ugovorena osnovna mjesečna plaća direktora obračunava se u skladu sa Pravilnikom o plaćama, dodacima i naknadama plaće primjenom koeficijenta 4,00. Najviša neto plaća isplaćena u Društvu u 2017. godini je plaća Direktora u iznosu 1.921 KM, a najniža 642 KM (plaća stražara), dok je prosječno isplaćena neto plaća na nivou Društva iznosila 1.124 KM.

Izvor: Dnevni list/ljubuski.net